Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) společností Coingarage Finance s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, IČO: 17579708, zapsané v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, sp. zn. C 373482, e-mail: [email protected], telefon: +420 725 499 959 web: https://coingarage-finance.com/  (dále jen „Webové stránky“) (dále jen „Společnost“).

1.2 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Společnosti a fyzické či právnické osoby, která se Společností uzavírá smlouvu o investici tichého společníka (dále jen „Tichý společník“).

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o investici tichého společníka. Odchylná ujednání ve smlouvě o investici tichého společníka (dále jen „Smlouva“) mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.4 Tyto obchodní podmínky a Smlouva se uzavírají v českém nebo anglickém jazyce.

II. Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace Tichého společníka provedené v online systému Společnosti na Webových stránkách, umístěném na internetové adrese app.coingarage-finance.com (dále jen „Online systém“) může Tichý společník přistupovat do svého uživatelského (zákaznického) účtu (dále jen „Uživatelský účet“).

2.2 Pro řádnou registraci Uživatelského účtu je Tichý společník povinen:
a) řádně vyplnit elektronický formulář níže uvedenými osobními údaji a odeslat jej Společnosti;
b) ověřit správnost zadaného e-mailu tak, že na uvedený e-mail bude Společností zaslán automatický e-mail s odkazem, jehož prostřednictvím se Uživatelský účet aktivuje;
c) řádně provést identifikaci prostřednictvím služby veriff.com (www.veriff.com);
(dále jen „Registrace“).

2.3 Po provedení Registrace je Tichý společník prostřednictvím svého Uživatelského účtu oprávněn:
• uzavřít Smlouvu. Tichý společník může uzavřít Smlouvu také bez registrace Uživatelského účtu, avšak výhradně vlastnoručním podpisem Smlouvy či prostřednictvím portálu www.signi.com;
• změnit své osobní údaje;
• změnit přístupové heslo;
• smazat svůj účet;
• odhlásit se z Uživatelského účtu,
• zobrazovat zpřístupněné informace o aktivitách Společnosti,
• zobrazovat informace o své investici.

2.4 Při Registraci do Uživatelského účtu a při uzavírání Smlouvy je Tichý společník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Tichý společník při jakékoli jejich změně povinen neprodleně aktualizovat. Údaje uvedené Tichým společníkem v Uživatelském účtu jsou Společností považovány za správné.

2.5 Tichý společník, je-li fyzickou osobou, je povinen při Registraci uvést, popř. sdělit následující osobní údaje:
• jméno a příjmení;
• datum narození;
• trvalé bydliště;
• kontaktní telefonní číslo;
• kontaktní e-mailovou adresu;
• mezinárodní číslo bankovního účtu Tichého společníka, tzv. IBAN (International Bank Account Number);
• mezinárodní identifikační kód banky Tichého společníka, tzv. SWIFT/BIC;
• údaj, zda je Smlouva uzavřena a Vklad Tichého společníka proveden v rámci obchodní (podnikatelské) činnosti Tichého společníka.

2.6 Tichý společník, je-li právnickou osobou, je povinen při registraci uvést, popř. sdělit následující osobní údaje:
• obchodní firmu;
• IČO;
• sídlo;
• jméno a příjmení zastupující osoby;
• vztah zastupující osoby k právnické osobě;
• datum narození zastupující osoby;
• trvalé bydliště zastupující osoby;
• kontaktní telefonní číslo;
• kontaktní e-mailovou adresu;
• mezinárodní číslo bankovního účtu Tichého společníka, tzv. IBAN (International Bank Account Number);
• mezinárodní identifikační kód banky Tichého společníka, tzv. SWIFT/BIC.

2.7 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Tichý společník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu. Společnost nenese odpovědnost za případné zneužití Uživatelského účtu třetími osobami.

2.8 Tichý společník není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

2.9 Podmínkou Registrace Uživatelského účtu je úspěšné provedení identifikace Tichého společníka prostřednictvím služby veriff.com (www.veriff.com) (dále jen „Identifikace“). Nebude-li Identifikace úspěšně provedena či bude zamítnuta, vyhrazuje si Společnost právo, Smlouvu neuzavřít a Uživatelský účet neregistrovat.

2.10 Skutečnost, zda byla Identifikace úspěšně provedena bude Tichému společníkovi sdělena prostřednictvím kontaktního e-mailu. Obsahem e-mailu bude sdělení o výsledku Identifikace včetně sdělení, z jakého důvodu nebyla případně Identifikace úspěšně provedena.

2.11 Společnost a Tichý společník jsou oprávněni Uživatelský účet jednostranně zrušit, a to v případě, pokud Tichý společník svůj Uživatelský účet nevyužívá a zároveň, došlo-li k ukončení Smlouvy, případně nebyla-li úspěšně provedena Identifikace. Společnost ani Tichý společník nejsou oprávněni Uživatelský účet zrušit, je-li Smlouva aktivní.

2.12 Tichý společník bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společnosti, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Určení výše Vkladu a platba

3.1 Minimální výše Vkladu činí 50 000 Kč nebo ekvivalent v měně EUR nebo USD.

3.2 Tichý společník určí výši Vkladu zadáním jeho hodnoty do příslušného pole v Online portálu a provede jeho převod ve prospěch Společnosti ve lhůtě dle Smlouvy.

3.3 Tichý společník je oprávněn provést platbu Vkladu následujícími způsoby:
• bankovním převodem;
• virtuálním aktivem;
• on-line platební kartou.

3.4 Údaje k provedení Vkladu budou v závislosti na volbě způsobu platby Společností zaslány na e-mail Tichého společníka.

IV. Uzavření Smlouvy

4.1 Smlouva je uzavřena jejím podpisem oběma smluvními stranami anebo – je-li uzavírána v elektronické podobě prostřednictvím portálu www.signi.com, případně prostřednictvím On-line systému, a to jakmile Tichý společník aktivně označí tlačítko v On-line systému Společnosti, které je k uzavření této Smlouvy přímo určeno. Tímto úkonem je projevena vůle Tichého společníka uzavřít se Společností tuto Smlouvu. K uzavření Smlouvy v portálu www.signi.com dojde dnem podpisu obou Smluvních stran.

4.2 Veškerá jednání Tichého společníka vedoucí k uzavření Smlouvy jsou právně závazná.

4.3 Došlo-li ke zjevné technické chybě na straně Společnosti při uvedení jakýchkoli údajů na internetových stránkách Společnosti nebo v průběhu Registrace, není Společnost povinna jednat či jinak konat ve vztahu k Tichému společníkovi s ohledem na takovou zcela zjevně chybnou informace ani v případě, že Tichému společníkovi bylo zasláno automatické potvrzení podle těchto obchodních podmínek.

V. Mimosoudní řešení sporů

5.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

5.2 Dohled nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, provádí Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 – Nové Město, e-mail: [email protected], web: www.coi.cz. Na tento orgán se Tichý společník může obracet a podávat případné stížnosti, které by případně plynuly ze Smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 20.10.2022

Ota Janda
jednatel
© 2023 Coingarage Finance s.r.o.